InformacjaInformacje o projekcie

Projekt "Problem + działanie = rozwiązanie” jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie  oraz SYNERGIA Iwona Święcicka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w ramach RPO WŁ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji:

01.02.2020-31.12.2020

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 UP zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia.

 

Grupa docelowa:

Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba zamieszkała w woj. łódzkim w powiecie kutnowskim, w gminach: Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno-gmina wiejska, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, bierna zawodowo, w wieku 18-67 lat zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, min.50% grupy stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami.

Pod pojęciem osoby biernej zawodowo rozumie się osobę,  która  w  danej  chwili  nie  tworzy  zasobów  siły  roboczej  (tzn.  nie  pracuje  i  nie  jest  bezrobotna). 

Pod pojęciem osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:

-      osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniające tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

-      osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

-      osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-      osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

-      osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

-      osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

-      członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

-      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

-      osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

  -      osoby korzystające z PO PŻ.

Dofinansowanie UE: 372 052,23 zł

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu trwa w dwóch turach: I tura luty 2020, II tura marzec 2020

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 20 uczestników zgodnie ze wskaźnikami określonymi w projekcie, w tym:

 • min.12 kobiet
 • · min. 10 uczestników  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami

Procedura rekrutacji:

 • Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki  uczestnictwa wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu, zobowiązana jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który jest deklaracją chęci udziału w Projekcie a jego wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu lub przesłanie na n/w adres stanowi pierwszy etap rekrutacji.
 • Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać na adres: ckkutno@zdz.edu.pl w terminie podanym na stronie internetowej.
 • Formularze zgłoszeniowe są weryfikowane przez rekrutera, która sprawdza, czy kandydat spełnia kryteria formalne (m. in. miejsce zamieszkania, wiek, status na rynku pracy, zagrożenie wykluczeniem społecznym)
 • Kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne odbywają rozmowę z rekruterem oraz wypełniają ankietę opracowaną przez psychologa oceniającą, min. stopień oddalenia o rynku pracy i życia społecznego. Podczas rozmowy rekruter bada, czy kandydat ma specjalne potrzeby związane z niepełnosprawnością, w razie ich posiadania, informację taką zamieszcza w Raporcie z rekrutacji.
 • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz ankiety jest łączną sumą punktów, na które składają się następujące elementy:

ü  motywy przystąpienia do projektu - maks.15 pkt.

ü  stopień oddalenia od rynku pracy i życia społecznego - maks.15 pkt.

ü  gotowość do udziału we wszystkich formach wsparcia - maks.15 pkt.

ü  motywacja do podjęcia zatrudnienia - maks.15 pkt.

 

Dodatkowe 10 punktów przyznawane jest oddzielnie za każde z poniższych dla osób:

ü  doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych (10p)

ü  korzystających z PO PŻ (10 p)

ü   o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (10 p)

ü  z niepełnosprawnością sprzężoną (10 p)

ü  z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z   całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (10 p)

 

 •  Maks. ilość do zdobycia - 110 pkt., min. ilość punktów kwalifikujących do udziału w projekcie: 36 za część pierwszą. Dodatkowe punkty nie są niezbędne, by zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie. Po zliczeniu punktów Rekruter  sporządza raport z rekrutacji z punktacją oraz Listę Uczestników (osób zakwalifikowanych) i Listę rezerwową.
 • W przypadku jednakowej ilości punktów, pierwszeństwo w udziale w Projekcie będą miały kobiety.
 • Informacja zwrotna na temat wyników (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) zostanie  przekazana niezwłocznie wszystkim kandydatom osobiście, drogą mailową lub telefoniczną.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do projektu Uczestnik powinien w ciągu maks.  2 dni potwierdzić gotowość uczestnictwa w Projekcie osobiście,  mailem bądź telefonicznie. W przypadku braku potwierdzenia Realizator Projektu zaprasza do udziału w projekcie osobę znajdującą się na najwyższej pozycji na Liście rezerwowej.

 • Na pierwsze zajęcia Uczestnik ma obowiązek dostarczyć: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające fakt bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz oświadczenie o swojej sytuacji na rynku pracy.
 • Na pierwszych zajęciach Uczestnicy podpiszą także Umowę Uczestnictwa, wymagane oświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Niepodpisanie dokumentów lub niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkuje wykreśleniem z listy Uczestników Projektu.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie któregoś z Uczestników, na jego miejsce zostanie zaproszona pierwsza osoba z Listy rezerwowej. Osoba ta będzie mogła wziąć udział w Projekcie pod warunkiem uzupełnienia wiedzy z zakresu zajęć, które już zostały zrealizowane

 

Formy wsparcia/ zajęcia:

- Indywidualna Ścieżka Reintegracji 4h/ osoba

- Life and carreer coaching 10h/osoba

- Specjalistyczne wsparcie doradcze (socjalne, prawne, finansowe lub rodzinne) 8h/osoba

- Poradnictwo zawodowe: grupowe 24h, indywidualne 4h/osoba

- Kurs zawodowy śr.120h

- Pośrednictwo pracy 6h/osoba

- Staż zawodowy 6 miesięcy

Dodatkowo uczestnik otrzymuje:

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

- stypendium szkoleniowe

- stypendium stażowe

- catering

- ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE